Fundusze Europejskie

Spółka UNIGLOB Sp. z o.o. uzyskała wsparcie w ramach działania 3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spółka UNIGLOB Sp. z o.o. uzyskała wsparcie w ramach działania 3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu było wsparcie utrzymania działalności gospodarczej poprzez dotację na kapitał obrotowy. Planowanym efekt to utrzymanie działalności w od 1.08.2020 do 31.10.2020, efekt został zrealizowany. Wartość projektu: 267 412,44 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych 44/100).